23 tháng 1, 2014

thêm tấm ảnh Sài Gòn từ Richard E. Wood Collection

Link to SlideLink to SlideLink to Slide
Tòa hỏa giải
Link to Slide
tiệm sách
Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide
nguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, The Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: