15 tháng 1, 2014

Tập Kiều (Practicing Kiều) - LTD (1935)

Khi nấu rượu (lậu)...
... khi cột cờ,
Khi xem hoa nở ...
khi chờ trăng lên.

Times for making whiskey (moonshine)...
... time for a flagpole
Time to watch the flowers bloom ...
time to await the moon rise.

nguồn: Phong Hóa số 161 (8 novembre 1935), tr. 1.


Thế thì làm theo câu 3223-4 của Truyện Kiều:

Khi chén rượu khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.

Thời Pháp thuộc dân nấu rượu sẽ bị phát, bị bắt.  Bị bắt thì buộc trên cốt cờ.  Bị giam thì trống hoa. Ở tù có đầy đủ thì giờ chờ trăng lên.

Không có nhận xét nào: