22 tháng 1, 2014

tấm ảnh Sài Gòn từ Richard E. Wood Collection

Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide
Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide
nguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, The Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: