14 tháng 1, 2014

Quốc tế ca (The International) - lời của X, nhạc của A-đon-phơ Đê-giay-tơ

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
Vùng lên! hỡi ai cực khổ bần hàn!
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi.
Quyết phen này sống chết mà thôi --
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành.
Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình --
Đấu tranh này là trận cuối cùng.
Kết đoàn lại để ngày mai
L'Internationale sẽ là xã hội tương lai.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai --
L'Internationale sẽ là xã hội tương lai.

Rise up slaves of the world!
Rise up! All the miserable, huddled and poor!
The burning passion in your hearts is overflowing.
Resolve this time it's life or death!
The old regime, let's wipe it out entirely.
All slaves arise and go forth.
From now on the lives of all people are different than before
Many are the rights that have passed into our hands --
This struggle is the final battle.
Unite so that tomorrow
The International will be the future society.
This struggle is the final battle.
Unite so that tomorrow
The International will be the future society.

nguồn: Sự Thật 33 29 tháng 4 1946, 8-9.


Lời ca nêu hiểu theo nghĩa đen thì rất nguy hiểm cho một xã hội ổn định.  Trên "thế gian" hiện hay, theo Walk Free Foundation thì 31 triệu dân phải làm nô lệ.  Họ cũng đoán rằng con số 248,705 dân ở Việt bị buộc sống như nô lệ.  Chắc phần lớn mặc nợ và không có lối thoát.  Còn có rất nhiều người "cực khổ bần hàn" khác bị áp bức vì tình hình vật chất. 

Xã hội tương lai ấy chưa tới.  "Lợi quyền" chưa "tất qua tay mình."  Còn "thế gian" vẫn nhiều cuộc trận, chưa đến cái "trận cuối cùng." Điều chắc chăn là sức kết đoàn của người nô lệ, người bị áp bức đến bây giờ chưa đủ.

Chưa rõ ai sáng tác lời ca tiếng Việt ở trên.

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/files/2013/10/slavery-per-capita-map-wo-arrows.jpg
Percentage of the population that is enslaved / Tỷ lệ dân số bị bắt làm nô lệ
nguồn: Washington Post 13 tháng 1 2013.

Không có nhận xét nào: