10 tháng 1, 2014

Sao khách vào hát cô lại không tiếp? (When The Customers Came To Sing, Why Didn't You Greet Them?) - ?? (1939)
--Sao khách vào hát cô lại không tiếp?
--Hôm nọ me dặn con phải chín chắn kia mà!
--Khổ, ngu quá.  Chín chắn là ở đám chắn kia, phải đủ chín chắn, còn ngoài đám chắn thì không được chín chắn, trong đám chắn thì mới chín chắn.

--Why when the guests came to sing you didn't receive them?
--The other day didn't you warn me that I have to be proper!
--What a pain, that's dumb.  Proper is for the mahjong table, they must have nine tiles, and outside the mahjong table if they aren't mature, at the mahjong table then it's nine tiles.

nguồn: Vịt Đực #37 (29 tháng 3 1939)

Có những ý không dịch được vì chơi chữ.

Không có nhận xét nào: