1 tháng 9, 2013

4 người bạn của anh em lao động toàn thế giới (Four Friends of Laboring Brothers All Over The World) - Tàng (1946)

Xí-Ta Lin
Lê-Nin
Ăng Ghen
Mác

Stalin
Lenin
Engels
Marx

nguồn: Độc Lập 2 tháng 5 1946, 1.

Năm 1946 "anh em lao động toàn thế giới" chưa có bạn Á Châu nào.  Một người Nga, một người Gruzia / Georgia, hai người Đức - các ông Tây nhiều râu. 

Không có nhận xét nào: