27 tháng 9, 2013

Thăm Triều Tiên (1952)

Đảng lao động Triều Tiên và Mặt trận tổ quốc Triều tiên trao tặng phẩm cho Phái đoàn Việt Nam sang thăm Triều Tiên.

Cái bắt tay chặt giữa ông Hoàng Quốc Việt, Trưởng phái đoàn và đại biểu Triều Tiên.

Korea's Labor Party and Fatherland Front give gifts to the Vietnamese delegation visiting Korea.

The handshake between Hoàng Quốc Việt, the leader of the delegation and the Korean representative.

(Vẽ theo một bức ảnh)


nguồn: trích từ bài "Thăm Tiều Tiên" của Hoài Thanh, báo Cứu Quốc 23 tháng 10 1952, 1.


Bắc Triều Tiên là một trong những đất nước đầu tiên làm quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.  Hoàng Quốc Việt là Trưởng phái đoàn được bắt tay với người đại biểu.  (Ông Kim Nhật Thanh không đến dự).

Không có nhận xét nào: