Ngày 07 tháng 09 năm 2013

Các nhà văn Việt Nam do Bùi Xuân Phái vẽ (1946)

ô. Nguyễn Công Hoan
ô. Nguyễn Tuân
ô. Nguyễn Đình Thi
ô. Trương Tửu

nguồn: Cứu Quốc 15 tháng 10 1946, 1.

 ông Lưu Trọng Lư
ông Tố Hữu

nguồn: Cứu Quốc 19 tháng 10 1955, tr. 2

Không có nhận xét nào: