12 tháng 9, 2013

Ô. Phạm-gia-Độ - đại biểu quốc hội nói 9 tháng 11 1946

Ông Phạm Gia Độ
(Quốc Dân Đảng)

1) Đề nghị bỏ chế độ kiểm duyệt,  Cho tự do xuất bản ấn loát.

1) I recommend getting rid of censorship.  Allow freedom to publish and print.

nguồn: "Quốc hội đã chuẩn y bản Hiến pháp bằng 240 phiếu thuận chống với 2 phiếu nghịch," Cứu Quốc 9 tháng 11 1946, tr. 1+4.

The Congress Approved The Constitution With 240 Votes Consenting Opposed By 2 Contrary Votes.

Tôi đang đọc sách mới nhất của David Marr tên là Vietnam: State, War, And Revolution 1945-1946 (University of California Press, 2013 - Việt Nam: Quốc Gia, Chiến Tranh, và Cách Mạng).  Chương 2 của sách này kể rất chi tiết về qua trình phê chuẩn bản Hiến Pháp đầu tiên của Việt Nam. 

Chỉ có hai người bỏ phiếu chống bản Hiến pháp 1946 là Phạm Gia Độ và Nguyễn Sơn Hà.  Làm việc trái ý đảng Việt Minh thời đó rất nguy hiểm.  Vậy hai người ấy phải có lý tưởng để bỏ "phiếu nghịch."  Ông Độ yêu cầu tự do ấn loát cho nước Việt.  Có phải ông là đại biểu Quốc hội duy nhất đứng lên chống chế độ kiểm duyệt ở Việt Nam đến bây giờ?

Thân phận của Phạm Gia Độ rất mơ hồ - trong sách của mình, Marr viết: "According to French intelligence, Phạm Gia Độ was incarcerated a few weeks later..." (Theo tình báo Pháp, Phạm Gia Độ bị giam vài tuần sau - tr. 106).

Không có nhận xét nào: