12 tháng 9, 2013

Cậu làm gì dưới gậm giường con ở, ban đêm? (What Are You Doing Under The Maid's Bed, In The Middle Of The Night?) - ?? (1938

 --Cậu làm gì dưới gậm giường con ở, ban đêm?

-- Tôi. tôi tập nấp, phòng tầu bay đến đánh Đông-dương.

What Are You Doing Under The Maid's Bed, In The Middle Of The Night?

Me? I'm practicing hiding, protecting myself from the airplanes coming to strike Indochina.

nguồn: Vịt đực 7 Tháng Chín 1938 tr. 1.


Một tranh vẽ như tranh này sẽ không phép đăng trên tờ báo Việt Nam hiện nay, phải không? 

Tôi nghĩ rằng cảnh được vẽ trong tranh này cũng đúng với xã hội hiện nay.  Chỉ có lời chú thích thay đổi mà thôi.

Không có nhận xét nào: