2 tháng 9, 2013

Cách Mạng Tháng Tám - Đặc San Cứu Quốc (1946)

nguồn: Cứu Quốc 19 tháng 8 1946, bìa.

Tranh này rất đẹp.  Trước hết là cờ đỏ sao vàng.  Rồi có các thanh niên xung phong mang giáo. Thế là đủ để cứu quốc.

Không có nhận xét nào: