26 tháng 9, 2013

Tấm ảnh từ Darryl Henley Collection, phận 3


Quán sách Văn Tiến
 


Độ 1966-7. Nguồn: Darryl Henley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: