8 tháng 8, 2014

Chầu hát đêm qua, xin chịu nhé (1931)

-- Chầu hát đêm qua, xin chịu nhé, hễ tôi "vặn" được mấy cái "xỉ" xuống trả ngay.....
-- Này anh, nói thực hay nói đùa đấy?
-- Nói thực! Thế các chị không biết tôi mở hiệu giồng răng à?

-- Last night's singing session, can you give me a raincheck until I can "twist" a few "teeth" and pay you back right away?
-- Brother, is this the truth or joke?
-- It's the truth! You sisters don't know that I've opening a shop for pulling teeth?

Ngọ báo 24 tháng 12 1931, tr 1.


Tranh vẻ này không buồn cười lắm. Nhưng nó chứng mình rằng lúc bấy giờ (chỉ cách đây 85 năm) những đàn ông có nghề nghiệp hay "đi hát."

Không có nhận xét nào: