29 tháng 5, 2013

tấm ảnh Cà Mau, Năm Căn từ Rufus Phillips Collection
 ... Hiệp định đình chiến Chương 8 Khoản: C

Độc lập nghĩa là:
- đất nước không bị chia đôi .
- không có đảng trị dân.
Tự do nghĩa là:
- tôn giáo không bị ngăn cấm.
- tư tưởng không bị kiềm chế.
- cá nhân không bị trói buộc
Hạnh phúc nghĩa oà:
- ruộng đất tài sản nhân dân không bị tập trung làm của chúng. ...
Lính tâm lý chiến ở Cà Mau năm 1955

nguồn ảnh: Rufus Phillips Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: