6 tháng 5, 2013

Ngày đến Long Giao (The Day I Came To Long Giao) - Thanh Tâm Tuyền (1975)

Tinh mơ xe đến Long Giao
First light, the trucks came to Long Giao
Đón người đám cỏ tranh cao ven đường
Greeting us were thickets of tall thatch grass along the roadside
Ngửng trông núi khuất mờ sương
Craning there's a mountain concealed by the mist
Mây bay tất tưởi, mưa rong tần ngần
Clouds fly in haste, rain drizzles hesitantly
Tiêu điều ngơ ngác trại quân
Desolate, helpless, the army camp
Ngổn ngang chiến cụ trận tàn bày phơi
Pellmell, wrecked instruments of warfare lay exposed
Đất bùn đỏ bết chân người 
Red clay soils one's feet
Xanh um bờ bụi, tả tơi lũy đồn
Thick green hedges, the post's ragged barrier
Nhà trống trải, vách gió ruồng
Uninhabited buildings, partitioning the forsaken wind
Vắng tanh thố lộ tình suông lạ lùng 
Utterly deserted, revealing a strange nullity
Rắn trơ nền nhớp ngả lưng 
Solid, motionless, sticky floor, reclining
Hé trời rã rượi đục vần khói tro.
The exhausted sky half opens in turbid smoke and ashes

(9/1975)

nguồn: Dương Nghiễm Mậu, "Thanh Tâm Tuyền, những người bạn và tạp chí Sáng Tạo (Chương 4)"

Theo Mạch Vạn Niên:
Cấp Úy chúng tôi nếu trình diện tại Sài Gòn thì hầu hết đều bị đưa về Trại Long Giao trong năm đầu (1975-1976) để từ đây họ thanh lọc cho đi tù tiếp ở khắp nơi từ Nam chí Bắc, từ đất liền cho đến hải đảo. Cái ảo tưởng mười ngày tù học tập của Cấp Úy rồi được thả về đã hoàn toàn mai một trong từng đầu của từng người. 
Lúc rạng đông thi sĩ được "đón" bằng "đám cỏ tranh cao ven đường."  Chưa vào nhưng bị bao vây rồi.  Có cảnh đẹp của thiên nhiên với "núi khuất mờ sương" nhưng thi sĩ phải "ngửng trông" mới biết.  Núi ở đây cũng là niềm tự do của thi sĩ bị "khuất" bị "mờ sương."

Khí hậu cũng tỏ cảnh đau khổ với "mây bay tất tưởi, mưa rong tần ngần" và "gió ruồng."  Đây là cảnh hoàn toàn tiêu điều.  Nhất là do dấu vết chiến tranh - "vắng tanh thố lộ tình suông lạ lùng."  "Hé trời rã rượi đục vần khói tro" có nghĩa rằng không khí của cuộc chiến tranh chưa kết thức.  Đã lâu năm mỗi người đều muốn hòa bình muốn hòa hợp giải hòa với nhau.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chữ RẮN đây theo tôi nghĩ không phải là con rắn (snake) mà là cứng,chắc (hard)