11 tháng 5, 2013

Quái: Không biết cái giống gỉ ở trong này ... (1933)


nguồn: Phong hóa số 75 (1 tháng 12 1933), tr. 9.
Thi L.T. 7

Lý Toét -- Quái! Không biết giống gì ở trong này mà nó kêu nheo nhéo từ nãy đến giờ?

Lý Toét -- Strange!  Don't know what kind of species is in here that's been jabbering all this time?

Cười nhà quê không biết gì về kỷ thuật hiện đại là chuyện thường.  Nhưng 50 năm trước tranh bất cứ người đã ngạc nhiên nếu nghe một "mái nói."  Họ cũng sẽ lung tung nếu không có ai giải thích.

Không có nhận xét nào: