1 tháng 5, 2013

Đây! chị em tiên! (Here! Our Fairy Sisters!) - 1932

nguồn: Phong Hóa 18 (20 tháng 10 1932), 2.

1. Nhất quyết bỏ xó bếp
2. Đi Đồ Sơn
3. Cưỡi xe đạp
4. Sắp sửa đánh quần vợt
5. Chưa kịp bơi lội
6. Đã lại quay về só bếp! 

1. Definitely have got to get away from the hearth
2. Go to Đồ Sơn
3. Straddle a bicycle
4. About to play tennis
5. Not in time to swim
6. Back to the hearth


nguồn: Phong Hóa 28 (30 tháng 3 1932), 13.

Lao-động phu-nữ thể-thao!

The labor of women's athletics

Lẩy kiều
Bây giờ thay bực đổi ngôi

Ngày xưa...  bầu rượu / túi thơ

Ngày nay

Reciting Kiều
Today the tables are turned

Days past... flask of wine / pocket of poems

Nowadays


Chưa rõ khái niệm của báo Phong Hóa về bình đẳng phụ nữ như thế nào.  Nhưng nhất định xã hội lúc bấy giờ đang thay đổi.

Ở trên phụ nữ có thú riêng, có sở thích thì vật vả lắm.  Ở tranh giữa nếu đặt nhu cầu đi ra ngoại tập thể dục thể thao thì nên lao động.  Ở dưới thì ai là gánh nặng hơn - một người chồng "tửu nhập thi xuất" hay thiếu phụ điểm trang.  Tôi nghĩ rằng hiện nay thì cảnh thứ nhất còn nhiều hơn.

Không có nhận xét nào: