27 tháng 7, 2012

tấm ảnh từ Charles B. Prewitt Collection

Nha Trang welcomes you


Trinity Baptist Church

nguồn: Charles B. Prewitt Collection
Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: