23 tháng 7, 2012

tấm ảnh Huế năm 1971 từ Jim B. Greene Collection

 

 

 

 

 

 

  

 
"Smash down the American attempt of Vietnamization of the war" [sic]
Đập tan cố gắng Mỹ để Việt Nam hóa chiến tranh
 

 

Nguồn: Jim B. Greene Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: