9 tháng 7, 2012

nhạc kích động trong tấm ảnh từ Lee Hirschel Collection
Lá cờ Cộng hòa California ở đằng sau
Nhạc rock / kích động.

Nguồn: Lee Hirschel Collection, Vietnam Archive and Museum.

Không có nhận xét nào: