8 tháng 12, 2015

Bộ binh ta (1955)

Hoan nghênh quân đội nhân dân vào giải phóng Hà Nội

nguồn: Độc lập #124 (8 tháng 10 1955), tr. 1

Không có nhận xét nào: