12 tháng 12, 2015

Đài báo giờ và ca nhạc phát từ Thành phố Hồ Chí Minh (1975)

Bắt đầu từ ngày 1-8-1975, Ban quân quản Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh có thêm hoạt động phát thanh đều tần (FM - 99,9 MHZ), lấy tên là: Đài báo giờ và ca nhạc phát từ thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình của Đài được phát liên tục từ 6 đến 24 giờ, bao gồm: Báo giờ mỗi đầu giờ; tóm tắt tin tức mỗi đầu giờ; ca nhạc Việt Nam và quốc tế.

Địa chỉ và số dây nói của đài như sau:

Đài báo giờ và ca nhạc thành phố Hồ Chí Minh, số 12 Cường Để, Sài Gòn 1, dây nói: 92.519.


nguồn: Giải phóng #13 (5 tháng 8 1975), tr. 4.


Đài báo giờ và ca nhạc phát từ Thành phố Hồ Chí Minh là đài "tiền bối" của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  Việc "báo giờ" chắc cần thiết vì hồi xưa dân thường không có đồng hồ, chưa có điện thoại dị động.

Đài phát thanh này cũng là do sự tiếp quản của quân quản lực lượng quân đội đã vào Sài Gòn 3 tháng trước.  Các đường phố Sài Gòn chưa được điều chỉnh, như đài phát thanh này là có địa chỉ ở đường Cường Để.

Không có nhận xét nào: