Ngày 31 tháng 07 năm 2014

tấm ảnh từ William L. Burr Collection


nguồn: William L. Burr Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: