Ngày 05 tháng 07 năm 2014

thêm tấm ảnh từ Michael A. Holt CollectionẢnh chụp ở Vũng Tầu? Nguồn ảnh: Michael A. Holt Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: