Ngày 12 tháng 07 năm 2014

thêm tấm ảnh từ Michael A. Holt Collectionnguồn ảnh: Michael A. Holt Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: