Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Tấm ảnh từ Michael A. Holt Collection - 1973Nguồn ảnh: Michael A. Holt Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: