7 tháng 6, 2013

theo Charles Mackay (1861)

It is remarkable, though quite natural, that the losing cause in politics should always be associated with lovelier music and poetry than have ever been inspired by success.

nguồn: Charles Mackay, The Jacobite Songs and Ballads of Scotland from 1688 to 1746 (London: The University of Glasgow, 1861)

Một điều đặc biệt, mặc dù cũng rất tự nhiên, là sự nghiệp thất bại trong chính trị luôn luôn liên tưởng với nhạc và thơ đẹp đẻ hơn những gì của sự thành công.

Không có nhận xét nào: