3 tháng 4, 2013

thêm tấm ảnh từ Rufus Phillips Collection


Hoàn hô hòa bìnhQuân đội quốc gia Việt Nam / Phòng thông-tin Cà Mau
Quân đội quốc gia tranh đấu đem lại an cự lạc nghiệp cho đồng bào


Y tế Vệ sinh
Hoan-nghênh Thủ-tướng Ngô Đình Diệm / Toàn dân Bình Định chào mừng Ngô Thủ-Tướng

nguồn ảnh: Rufus Phillips Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: