18 tháng 4, 2013

1... Mát ruột ... 2... Đau lòng! - Đông Sơn (1933)


1... Mát ruột ... / Refreshed to the core

2... Đau lòng! / Aching the heart

nguồn: Phong hóa 7 tháng 7 1933, trang 2.

Theo wikipedia thì quát điện mới thành phổ biến toàn cầu từ thập niên 1920 vì kỷ thuật cho sản xuất rẻ tiền hơn.  Có lẽ tranh này được vẽ từ khi quát điện mới được dân Việt sử dụng đến.  Mua một xà xỉ phẩm như thế là một chuyện, nhưng trả tiền điện một tháng là một chuyện khác.

Không có nhận xét nào: