7 tháng 4, 2013

Cửa hàng bán và sửa chữa nhạc cụ - 1964

Cửa hàng bán và sửa chữa nhạc cụ
Xưởng nhạc cụ Bộ Văn hóa 19 Tràng-Tiền Hà-Nội

Bán hạ giá

Các loại nhạc cụ từ 55% trở xuống

--Mới có thêm các loại đàn Piano, Ghi-ta điện, Cello và Violon loại đặc biệt.  Ghi-ta mặt phồng có nam chỉ nhựa, các loại đàn dân tộc cải tiến gỗ mun Khóa đồng khảm trai có hộp

--Nhận chữa các loại đàn Piano, Accordéon, Violon và các loại đàn khác

-- Mở cửa từ 7 giờ đến 17 giờ, chủ nhật đến 21 giờ.

nguồn: Thời mới 28 tháng 7 1964, tr. 3


Shop selling and repairing musical instruments
Musical instrument workshop of the Ministry of Culture 19 Tràng Tiền, Hà Nội

On sale

Instruments at 55 percent off or less

--Now we have more exceptional kinds of pianos, electric guitars, cellos and violins.  Hollow body guitars inlayed with varnish, upgraded national instruments with ebony wood, brass pegs, oyster shell inlay and a case

--We repair all kinds of pianos, accordions, violins and other instruments

--Open from 7 AM until 5 PM, Sundays until 9 PM


nguồn ảnh: Hugh Manes Collection, Vietnam Center and Archive


Câu hỏi thứ nhất: ở Hà Nội năm 1964 có ghi-ta điện tử không?  Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ ghi-ta điện tử có nghĩa là ghi-ta Hawaii điện tử.  Hồi đó còn một vài thầy ̣(như Đoàn Chuẩn chẳng hạn) dạy ghi-ta điện tử.

Câu hỏi thứ hai: tại sao trong một nước cộng sản chủ nghĩa có quảng cáo bán hạ già như các xã hội thị trường?  Năm 1964 chiến tranh chưa khốc liệt vậy chưa có nhiều dân Hà Nội đi sơ tản ở nông thôn hay miền núi.  Có lẽ vài năm sau cửa hàng phải hạ giá thêm?

Thuở ấy ai có tiền hàng xịn như thế?

Hiện nay hình như không Xưởng nhạc cụ Bộ Văn hóa không còn?  Họ đóng cửa hay đổi tên?

Không có nhận xét nào: