4 tháng 4, 2013

tấm ảnh Camp Pendleton tháng 9 1975 từ Douglas Pike Collection
nguồn ảnh: Douglas Pike Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: