28 tháng 2, 2013

tấm ảnh từ Rufus Phillips Collection
nguồn: Rufus Phillips Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: