4 tháng 2, 2013

tấm ảnh từ Michael G. Kelley Collection
Trung tâm Sóc Trang


Sóc Trang
nguồn: Michael G. Kelley Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: