16 tháng 2, 2013

tấm ảnh Sài Gòn 1962-1963 từ Richard H. MacKinnon Collection

nguồn ảnh: Richard H. MacKinnon Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: