Ngày 08 tháng 02 năm 2013

Nha Trang, chợ Tết, tấm ảnh từ Warren G. Reed Collection

Không có nhận xét nào: