Ngày 06 tháng 02 năm 2013

Đường phố Sài Gòn từ Donald Jellema Collectionnguồn ảnh:

Không có nhận xét nào: