Ngày 24 tháng 11 năm 2012

tấm ành từ Joseph Langham Yon, Jr. Collection

nguồn: Joseph Langham Yon, Jr. Collection. Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: