20 tháng 11, 2012

tấm ảnh Đà Lạt, từ Warren G. Reed Collection
nguồn: Warren G. Reed, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: