Ngày 10 tháng 11 năm 2012

tấm ảnh từ John C. Williams Collection

Nguồn ảnh: John C. Williams Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: