Ngày 15 tháng 11 năm 2012

tấm ảnh miền Nam từ John C. Williams Collections

nguồn: John C. Williams Collection. Vietnam Center and Archive.

1 nhận xét:

Chù nói...

Hình thiệt là đẹp quá! Đẹp ở cái hồn quê.