30 tháng 4, 2012

Nha Trang trong tấm ảnh Anne Scahill Collection


Chẩn Y Viện Tin Lành - Evangelical Clinic




















Nguồn: Anne Scahill Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: