9 tháng 4, 2012

tấm ảnh từ Anne Scahill Collection - pt. 2

Nguồn: Anne Scahill Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: