14 tháng 4, 2012

thêm tấm ảnh của Ogdon Williams Collection - 7

Ogdon Williams

Nguồn ảnh: Ogdon Williams Collection - Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: