24 tháng 1, 2011

Ngọn lửa Mo-ri-xơn (Morrison's Flames) - Xuân Oanh (1965)

Nhanh vừa. tha thiết
Moderately fast, with feeling

Dù đời mình còn vạn người thân hay tương lai hạnh phúc trăm lần mà sao Mô-ri-xơn đã không tiếc thân anh hy sinh cả một đời xuân.
Though in his life there were thousands close to him or a life of happiness hundred-fold, yet why didn't Morrison regret his life and sacrifice the spring of his life
Lửa cháy thiêu anh sẽ rọi sáng cuộc đời từng lớp thanh niên sẽ lại thấy chân trời.
Burning fire consumed you illuminating the lives of successive generations of youth who will see the horizon.
Rồi một ngày từ lòng nhân dân nước Mỹ sẽ dấy lên bao nhiêu người vì cuộc sống đi lên
Then one day from the heart of the America people there will rise up many people for life they ascend

Chorus

Anh dũng biết bao ngọn lửa Mô-ri-xơn
So heroic, Morrison's flames
Lửa thiêu anh hét lên tiếng hờn căm.
Flames consume you shouting out your hatred
Lửa áy sẽ như vừng hào quang chói ngời
Those flames will be like a radiant halo
Đang nung sôi trái tim bao con người
That temper the hearts of many people

Từ đất xa xôi ngọn lửa Mô-ri-xơn cùng Việt Nam chống một kẻ thù chung.
From a distant land Morrison's flame with Vietnam fights a shared enemy.
Đời nhớ tên anh như anh Trỗi đất này
Life remembers his name like brother Trỗi in this land
Tên vinh quang nghìn năm vẫn sáng chai.
A glorious name, after a thousand year it will still blaze.


nguồn: Nhân dân 13 tháng 11 1965, tr. 5


Về đề tài Norman Morrison tôi chỉ biết đến 4 ca khúc. Tôi nghĩ chắc chắn đã có thêm một số bài nữa mà chưa khám phá.

Hát về Nô man Mo-ri-xơn - Lưu Cầu
Ngọn lửa Mo-ri-xơn - Xuân Oanh
Ngọn đuốc tự do - Tô Hải
Sáng mãi ngọn đuốc Mo-ri-xơn - Vĩnh Cát

Ba trong bốn tác giả này (có lẽ cả bốn - tôi chưa đủ thông tin về nhạc sĩ Lưu Cầu) đều được khen thưởng với Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Như vậy là được đánh giá rất cao.

Các bài như nhau về nhiều mặt - hai bài. Tất cả viết đến "ngọn lửa" / "ngọn đuốc," tất cả "sáng" / "sáng chói." Ba bài ca "đi lên" (bước đi lên, cuộc sống đi lên). Bài ca của Lưu Cầu và Xuân Oanh đều có ý "không tiếc đời xuân."

Xuân Oanh được cử làm Thư ký thường trực Ủy ban Bảo vệ Hoà bình Thế giới. Với chức vị này thì Xuân Oanh viết về Norman Morrison là một việc tất nhiên. Tôi nghĩ rằng thái độ "hét," "căm hờn," và "kẻ thù" không hợp với sự nghiệp đòi hòa bình của Morrison.

Không có nhận xét nào: