26 tháng 2, 2016

Nghị quyết 49 (Decision 49)

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 49-NQ/TVQH
Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1961 

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TẬP TRUNG GIÁO DỤC CẢI TẠO NHỮNG PHẦN TỬ CÓ HÀNH ĐỘNG NGUY HẠI CHO XÃ HỘI
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Căn cứ vào các điều 38, 39, và 40 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa;
Để tăng cường việc giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và của nhân dân;
Để đẩy mạnh việc giáo dục cải tạo những phần tử có hành động nguy hại cho xã hội trở thành những người lao động lương thiện;
Theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
QUYẾT NGHỊ:
1. Nay quy định việc tập trung để giáo dục cải tạo những phần tử dưới đây, từ 18 tuổi trở lên, có hành động nguy hại cho xã hội, đã được giáo dục nhiều lần mà không chịu hối cải, nhưng xét không cần đưa ra Tòa án nhân dân xử phạt:
a) Những phần tử phản cách mạng ngoan cố, có hành động phương hại đến an ninh chung;
b) Những phần tử lưu manh chuyên nghiệp.
2. Việc giáo dục cải tạo thực hành theo phương châm kết hợp lao động với giáo dục chính trị, nhằm mục đích khuyến khích người được giáo dục cải tạo cố gắng lao động sản xuất, học tập nghề nghiệp, cải tạo tư tưởng để trở thành người lương thiện.
Những người được giáo dục cải tạo không bị coi như phạm nhân có án phạt tù, nhưng trong thời gian giáo dục cải tạo không được hưởng quyền công dân.
Trong thời gian giáo dục cải tạo, những người được giáo dục cải tạo được hưởng một chế độ thích đáng về lao động, học tập, ăn ở, và phải tuân theo kỷ luật giáo dục cải tạo; nếu vi phạm kỷ luật đó thì tùy trường hợp nặng nhẹ sẽ bị truy tố trước Tòa án nhân dân hoặc bị xử lý về hành chính.
3. Thời hạn giáo dục cải tạo là 3 năm. Tuy nhiên những người thật sự cải tạo trước thời hạn sẽ được về sớm hơn. Đối với những người hết thời hạn 3 năm mà không chịu cải tạo thì thời hạn giáo dục cải tạo có thể bị kéo dài.
4. Ủy ban hành chính khu tự trị, thành phố và tỉnh trực thuộc trung ương hoặc đơn vị hành chính tương đương căn cứ vào đề nghị của Sở hoặc, Ty Công an mà xét và quyết định những trường hợp cần tập trung để giáo dục cải tạo. Quyết định của Ủy ban hành chính phải được Hội đồng Chính phủ duyệt y trước khi thi hành.
Việc cho về trước thời hạn hoặc kéo dài thời hạn giáo dục cải tạo do Hội đồng Chính phủ quyết định căn cứ vào nhận xét của cơ quan phụ trách giáo dục cải tạo.
5. Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm kiểm sát việc theo đúng pháp luật của Ủy ban hành chính, cơ quan Công an và cơ quan phụ trách giáo dục cải tạo trong việc quyết định tập trung giáo dục cải tạo và chấp hành các chế độ giáo dục cải tạo.
6. Hội đồng Chính phủ quy định biện pháp cụ thể thi hành Nghị quyết này.


STANDING COMMITTEE OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM
PREMIER

Trường Chinh
nguồn: Thư Viện Pháp Luật

STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY******
DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Free - Happy 
********
Số: 49-NQ/TVQH
Hà Nội, June 20 1961 

DECIDED
FOR FOCUSING EDUCATION TO REMOLD ELEMENTS WHOSE ACTIONS ARE HARMFUL TO SOCIETY
STANDING COMMITTEE OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM
Founded on articles 38, 39, and 40 of the Constitution of the Democratic Republic of Vietnam;
To strengthen the maintenance of order and security, protect the interests of the Government and the people;
To promote education to remold elements whose actions are harmful to society to become conscientious workers;
According to the suggestions of the Supreme People's Organ of Control;
DECIDED:
1. Now it is determined to focus on education to remold the elements below, from age 18 and older, whose actions are harmful to society, have been educated many times but have no remorse, but have been adjudged unnecessary to bring to the Peoples' Court to punish:
a) Die hard opponents of the revolution whose activities are harmful to the general security;
b) Elements who are professional ruffians.
2. Education through remolding carried out according to the motto of coordinating labor with political education, with the aim of encouraging those receiving remolding education to try to labor productively, study a profession, remold their thoughts to become conscientious people.
Those receiving remolding education are not seen as criminal sentenced to prison, but during a time receiving remolding education that do not enjoy the rights of a citizen.
During the time of remolding education, those receiving a remolding education enjoy a regime suitable for labor, study, living, and must obey the discipline of remolding education; if there is a violation of that discipline then in serious or light circumstances will be prosecuted before a Peoples' Court or resolved administratively.
3. The time period for remolding education is 3 years. However those who are really remolded earlier that the time period will be returned home sooner. Those who after the 3 year time period who do not allow themselves to be remolded can have their time period of remolding education extended.
4. The administrative committee of autonomous zones, cities and provinces directly subordinate to the center or equivalent administrative units based on the recommendations of the office or Police bureau that consider and decide which cases needed to be concentrated for remolding education.  The Administrative committee's decision must be approved by the Administrative Council before it is implemented.

Release before the time limit or extending the time limit of remolding education is decided by the Administrative Council based upon the observations of the agency responsible for the remolding education.
5. The People's Organ of Control is responsible for controlling this actions correctly according to the laws of the Administrative committee, Police agencies and agencies responsible for remolding education in the decisions to concentrate remolding education and execute the remolding education regime.
6. The Administrative Council stipulates the concrete means of implementing this Decision.


STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE PEOPLE REPUBLIC OF VIETNAM
PREMIER

Trường Chinh


Chính phủ Việt Nam tạo nên một chế độ "giáo dục cải tạo" nhằm mục đích đối xử với "phần tử có hành động nguy hại cho xã hội" để họ "trở thành những người lao động lương thiện."  "Phần tử có hàng động nguy hại cho xã hội" là những ai?  Thứ nhất là những người "phản cách mạng ngoan cố, có hành động phương hại đến an ninh chung."

Trong văn bản này cách mạng là gì?  Tôi nghĩ là câu định nghĩa thứ 4 trong Từ Điển Tiếng Việt (Trung Tâm Từ Điển Học, 2007) là: "cách mạng tháng Tám [nói tắt]."  Phần tử phản cách mạng này phải phản "cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương đánh đổ ách thống trị của thực dân và chế độ quân chủ, giành độc lập tự do" (mục "Cách mạng Tháng tám 1945 ở Việt Nam" trong Từ Điển Bách Khoa Việt Nam tập 1 A-Đ, Trung Tâm Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam, 1995, tr. 328).  

Đi thêm một bước lô-gích nữa thì phản cách mạng có nghĩa là phản đối sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.  Tại sao văn bản ở trên không nói "phản đối sự lãnh đạo của Đảng cộng sản."  Hình như chữ cách mạng, dù không chính xác trong trường hợp này, nhưng có vị thiêng liêng và vĩ đại hơn Đảng cộng sản?  Có lẽ khái niệm "cách mạng" cũng là ngụ ý sự ưng thuận của toàn xã hội với sự lãnh đạo của Đảng cộng san đã từng cứu nước?  Như vậy phản cách mạng có nghĩa là phản khối xã hội mà nhất trí với các ý kiến và hành động của Đảng cộng sản. 

Phần tử thứ hai mà được hưởng giáo dục cải tạo là những người "lưu manh chuyên nghiệp."  Lưu manh nghĩa là "kẻ lười lao động, chuyên sống bằng trộm cắp, lửa đảo" (Từ Điển Tiếng Việt).  Lưu manh chuyên nghiệp có khác với lưu manh tài tử?  Thế nào những người này phải "trở thành những người lao động lương thiện."

Tại sao người phản đối sự lãnh đảo của Đảng cộng sản và các kẻ trộm, kẻ bịp tương tư nhau?  Có lẽ hai phần tử này không giống nhau cả?  Chỉ có việc là Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội thấy rằng họ có một dụng cụ tốt để giải quyết hai vấn đề đó.

Việc giáo dục cải tạo chỉ có thể thực hiện trong một xã hội khép kín.  Nếu con người có nhiều con đường lựa chọn khác thì họ rất khó cải tạo (xem Hu Ping, The Thought Remolding Campaign of the Chinese Party-State [Chiến dịch cải tạo tư tưởng của Đảng-Nhà nước Trung Quốc] Philip F. Williams và Yenna Vu dịch sang tiếng Anh, Amsterdam University Press, 2012, 15].  Phải có độc tài về tư tưởng [ideological dictatorship, tr. 18].  Một điều nữa là quan điểm chính trị phải xác định đạo đức [tr. 22].  Đạo đức là yếu tố căn bản của giáo dục cải tạo.  Một người sai quan điểm chính trị là một kẻ trái đạo đức - giống như kẻ cấp, kẻ lừa bịp.  

Những người trái đạo đức rất "nguy hại cho xã hội" như vậy phải tách ra và tập trung những người đó.  Tập trung để bảo vệ những người có đạo đức.  Các phần tử xấu cũng phải được tập trung để họ được quản lý và đào tạo.  Nhưng tập trung để làm gì?  Để "kết hợp lao động với giáo dục chính trị."  Theo nghị quyết này thì 3 năm lao động và giáo dục chính trị là mục tiêu.  Sau 3 năm được cải tạo một con người bình thường sẽ trở về xã hội thành "một người lao động lương thiện" nhất trí với Đảng cộng sản.  Như Hu Ping viết về Trung Quốc thời Mao Trạch Đông: "[The goal] is to bring about people's identity with and loyalty to the CCP's authoritarian regime" [Mục đích là gây ra tính đồng nhất và lòng trung thành với chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. tr. 28]

Có lẽ chụm chữ quan trọng nhất trong tư liệu này là "xét không cần đưa ra Tòa án nhân dân xử phạt."  Ai xét?  Ty Công an xét.  Không đưa kẻ phạm tội trước Toà án để kết án.  Nhưng việc phạm tội không có trong tư liệu trên - "Những người được giáo dục cải tạo không bị coi như phạm nhân có án phạt tù."  Cái vấn đề là đạo đức, chứ phải là vi phạm.  Một mặt của lao động cải tạo là sự ăn năn.  Khi đang lao động thì cải tạo viên sẽ được nhận ra các hối lỗi của mình cùng thời mà được giáo dục cải tạo hưởng dẫn mình nhất trí với đường lối của người bắt mình vào trại để lao động.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cám ơn Bạn Tây Bụi đã nhắc lại cho tôi cái thời mà cả giòng họ nhà tôi phải ghi lòng tạc dạ với chế độ cộng sản “tươi đẹp” này. Sẽ có ngày tôi sẽ “đền ơn đáp nghĩa” cho nó !!!
Trong họ hàng nhà tôi, sau 1954: Đã có người “được” đảng cho đi cải tạo tư tưởng : vì là trí thức
Đã có người lại “được” đảng cho đi cải tạo thành phần : vì có nhiều nhà ở quá tiêu chuẩn, do họ quy định.
Rồi sau biến cố 1975 lại đã có người “được” đảng cho đi cải tao … : vì là nguỵ quyền bán nước, bán đảo, bán biển … cho ngoại bang .
GiaHam

tây bụi nói...

Cám ơn ông để các nhận xét rất có giá trị. Làm bài trên tôi muốn hiểu chế độ cải tạo tư tưởng từ căn cứ vào cái gì. Tôi chọn chữ "được" để phản ánh cách suy nghĩ của "cách mạng." Nếu không được buộc tội và xét xử thì phải gọi đó là công lý tùy tiện. Tôi nghĩ ở xứ Việt từ Bắc chí Nam có nhiều chuyện tương tư chuyện của ông kể nhưng chưa có ai đi sâu vào vấn đề đó.

Nặc danh nói...

Bạn ơi ! Để giải hết nghĩa cho câu “cải tạo tư tưởng” theo cách tôi hiểu thì khó nói lên lắm, bởi vì sống dưới chế độ cộng sản tươi này chỉ được nói đến từ “chế độ cộng sản là tươi đẹp, là đỉnh cao trói loà” thôi. Nói mà trái ý họ là phản động bán nước ngay. Tôi chỉ có thể giải nghĩa cho Bạn hiểu một cách nôm na là : được đảng cho đi tẩy não.
Còn theo ý họ từ “cải tạo tư tưởng” thì họ đã có văn bản hướng dẫn cho cả Dân Tộc VN này rồi , khỏi bàn .
Nếu Bạn có dịp quay lại VN mời Bạn đến Hà Nội: quán café Lộc Vàng hội ngộ, tôi sẽ chiêu đãi Bạn. Lộc Vàng là Bạn tôi đấy, đã có lần Bạn viết bài về nó, nếu tôi nhớ không lầm, đã có lần gặp Bạn ở đấy.
Chúc Bạn khoẻ, hạnh phúc và có nhiều bài viết hay về Dân Tộc tôi.
GiaHam

tây bụi nói...

Cám ơn ông. Xin gửi lời thăm cho Lộc Vàng nhé.