17 tháng 2, 2016

Cảnh sống ở một trại tập trung đồng bào bị cưỡng ép di cư tại miền Nam (1955)

nguồn ảnh: Độc Lập 16 tháng 4 1955, tr. 1.

Có lẽ tấm ảnh được chụp ở miền Nam lúc bấy giờ - khó xác nhận được.  Ở đâu cũng có người nghèo cực khổ.  Hàng nghìn nghèo vô Nam không nhà, không cửa thì tất nhiên lối sống chưa được ổn định.

Người di cư vào Nam bị cưỡng ép không?  Chắc đa số người đi có lý do cụ thể để đi.  Chế độ miền Bắc cũng ngược đãi nhiều thành phần xã hội của vùng gọi là tạm chiến.  Quan chức và nhà tư sản chẳng hạn.  Người di cư vào là như bỏ phiếu không ủng hộ chế miền Bắc, như vậy phải tuyên truyền thuyết phục dân ở lại.  Chữ trại tập trung là từ bóc méo, nhưng các người ở trại mất quyền tự do.

Không có nhận xét nào: