Ngày 05 tháng 02 năm 2016

tấm ảnh Vũng Tầu từ Donnell D. Griffin Collection (1967)


nguồn ảnh: Donnell D. Griffin Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: