5 tháng 2, 2016

tấm ảnh Vũng Tầu từ Donnell D. Griffin Collection (1967)


nguồn ảnh: Donnell D. Griffin Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: