18 tháng 2, 2016

Vô đề (Untitled) - Nhượng Tống (1940)

Dưới bức màn sương chợt nhớ em,
Beneath the fog's curtain I suddenly miss you
Bồi hồi hàng lệ gạt đương đêm.
Troubled, wiping away tears through the night
Lòng thề sắt đá dầu không chuyển,
Heart's oath, iron and stone, though unchanged,
Mộng cách non sông chửa dễ tìm!
Dreams separated by mountains and rivers are not yet easily found
Tả hận từng phen quăng ngọn bút,
Describing hatred each time the pen is tossed
Thêu sầu xin chớ mượn đường kim,
Embroidered sadness, please do not borrow a needle
Phải chăng giờ trước song thu lạnh,
Could it have been the hour before, both in cold autumn
Em cũng ngồi trông bóng nguyệt chìm.
You also sat in the light of the falling moon.

Hà Nội Tân Văn, 12 tháng ba 1940

Không có nhận xét nào: