7 tháng 3, 2013

thêm tấm ảnh từ Rufus Phillips Collection 1956?

"Chuẩn bị lựa chọn một hiến pháp dân chủ"

ngày Quốc Gia - 1 tháng 7 (?) năm 1956

nguồn ảnh: Rufus Phillips Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: