Ngày 18 tháng 03 năm 2013

tấm ảnh tuồng trong Rufus Phillips Collection

nguồn: Rufus Phillips, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: